top of page
1.jpg
1.jpg

Behandlingsmetoder og tests

 

Terapi, behandlingsmetoder og tests:

- Den kognitive motoriske procestræning (økologisk træning)
- Den neuropædagogiske tilgang
- Sansestimulering som terapi
- Theraplay
- Den familiecentrede indsats
- Screening, motoriske tests og sanseprofil
- Cykletræning

Den kognitive motoriske proces træning:
Træningen foregår i leg og samspil med terapeuten og er en kognitiv motorisk terapiform.
Det er vigtigt, at finde barnets motoriske niveau og nærmeste zone for udvikling. Det betyder, at barnet skal yde sit bedste, men samtidig opleve succes og glæde ved bevægelsen. At ramme det niveau er terapeutens vigtigste opgave.
Ved at være i dialog med barnet og sætte ord på hjælpes barnet til at reflektere og give udtryk for, hvordan det går, samt vurdere sin egen kunnen.
Med andre ord bruges den motoriske handling til kognitivt at arbejde med evnen til at vurdere, analysere og evaluere samt planlægge en eventuel ændring af handlingen.
Træningen foregår i strukturerede og sikre rammer, hvor forælder eller anden omsorgsperson altid er med under træningen. Der gøres meget ud af, at barnet ved, hvad der skal ske – at opnå en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt.
Ofte får børnene små hjemmeopgaver, som skal trænes sammen med forældrene.
Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret fysisk træning i sin hverdag og får repetitioner løbende og gerne i forskellige kontekster.
Når barnet har oplevet mestring og erhverver sig ny kunnen, har det en afsmittende effekt på både adfærd, selvværd og selvtillid.

Den neuropædagogiske tilgang:
At møde barnet med en neuropædagogisk tilgang betyder, at terapeuten eller pædagogen imødekommer det unikke som barnet kommer med og udfordringerne sættes i en bio-psyko-social forståelsesramme.
Som fysioterapeut registrerer og tolker jeg barnets tegn og ageren.  Terapien bliver løbende evalueret og justeret efter barnets situation, motivation og engagement.
Mit fokus er, at barnet har brug for at blive mødt og forstået, og at formålet med terapien er, at barnet kommer i trivsel, så indlæring og udvikling kan ske.

Theraplay:
Terapien har leg som udgangspunkt. Det er leg med den voksne som karavanefører og garant for at møde barnet med glæde, struktur, omsorg, engagement og udfordring.
Gennem de voksenstyrede lege fremmes den sociale interaktion og mødeøjeblikket med barnet.
Terapien har fokus på at bringe barnet i en glædesfyldt tilstand samt at lære den voksne, at man kan regulere og afstemme hinandens nervesystemer gennem sensibilitet, kropssprog og stemmeføring.

Sansestimulering som terapi:
Sansestimulering sker hele tiden i social samspil.
Når vi bruger sansestimulering som terapi, bliver det en mere bevidst handling og ofte med en tydelig start og en tydelig slutning på stimuleringen.
Når stimuleringen sættes ind i en ramme, er den ofte lettere at tolerere for barnet. Samtidig bliver barnet selv mere bevidst om stimuleringen og kan bedre give tegn eller besked om, hvordan stimuleringen føles, og om det er for meget eller for lidt.

Den familiecentrerede indsats:
At behandlingen er familiecentreret betyder, at det er jer som familie, der ved, hvilke udfordringer, der fylder i hverdagen.
I er en vigtig samarbejdspartner i prioriteringen af, hvad der skal arbejdes med for at terapien giver mening for jer og jeres barn.
I forlængelse af hver session, taler vi om, hvad der ville være godt at træne hjemme, og I får anvisninger til konkrete øvelser.
Handleplanerne kan omhandle et konkret problem f.eks.: påklædning, spisning, indsovning, renlighedstræning, manere under spisning, konflikthåndtering mellem søskende, eller skift som aflevering og hentning i institution.

Har barnet motorisk udfordringer bliver der lavet handleplaner og øvelsesprogram med aktiviteter, der fremmer barnets fin- og/eller grovmotorik.
Disse små øvelser tager ofte kun få minutter og skal helst laves dagligt eller flere gange ugentligt.
De små hjemmeøvelser har ofte den sidegevinst, at de styrker familiens evne til at være i samspil og barnets evne til at se egen fremgang.
Efter fjerde konsultation tilbydes I en forældresamtale. Her vil vi evaluere. Vi gennemgår jeres forventninger og beskriver endelige mål for terapien.
Terapien bør efter de første fire gange give mening for jer og gerne vise positive forandringer enten på barnet adfærd, selvværd, motorik eller evne til at adaptere sansestimuli.

Screening, motoriske tests og sanseprofil:
- Motorisk screening
- Screening gennem diverse spørgeskemaer
- Movement ABC
- Aims
- Sensory profile
- MIM

Der vil under første besøg altid blive foretaget en motorisk screening af barnet.
Her vurderer jeg barnets evne til at indgå i samspil, dets motoriske niveau i grove træk samt evne til at vurdere egen kunnen.
I får altid en mundtlig tilbagemelding og mine anbefalinger på den første screening.
Alt efter barnets udfordringer og jeres bekymringer kan der tilbydes testning med forskellige standardiserede og valide test, samt spørgeskemaer.

Cykletræning:
Børnefyssen har i mange år afholdt individuel cykletræning i sommerperioden.

Træningen foregå ude ved Amager Strand på en stille vej.
Til træningen skal barnet medbringe egen cykel.
Træningen foregår uden forældre.
Ring for at høre nærmere.

bottom of page